Γυμνάσιο

Στοιχεία υποψηφίου μαθητή
Στοιχεία πατέρα υποψηφίου
Στοιχεία μητέρας υποψηφίου
Επιμέλεια
Σχέση με Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα
Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.

Ακρίβεια στοιχείων και αλλαγή αυτών: Ο αιτών δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτηση εισαγωγής στοιχεία εμού, του παιδιού μου και του έτερου γονέα είναι ακριβή και σε περίπτωση αλλαγής αυτών θα πρέπει να ενημερώσω σχετικά το Ε.Ε.Ι. (γραφείο Εισαγωγής Μαθητών, τηλ. 2106798138, email [email protected]).

Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από το Ε.Ε.Ι. για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εμένα προσωπικά, το ανήλικο τέκνο μου και τον έτερο γονέα για λογαριασμό του οποίου τα δηλώνω με την παρούσα, φέρων/φέρουσα πλήρη ευθύνη για τη δήλωση αυτών και έχων/έχουσα σχετική εξουσιοδότηση (η οποία και μπορεί να μου ζητηθεί από το Ε.Ε.Ι. και οφείλω να επιδείξω εφόσον ζητηθεί). Ειδικότερα ενημερώθηκα και αποδέχομαι την καταχώρηση των δεδομένων που δηλώνω με την παρούσα σε φακέλους αρχειοθέτησης του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών και στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης μελλοντικών / υποψηφίων μαθητών, τη χρήση τους για επικοινωνία του Ε.Ε.Ι. - στα στοιχεία που έχω δηλώσει - για τη διαδικασία εισαγωγής, την διατήρηση των δεδομένων μου μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της παρούσας αίτησης και την περαιτέρω διατήρηση των στοιχείων είτε λόγω εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. (όπου θα δηλώσω εκ νέου τα στοιχεία και νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών θα είναι η συμβατική σχέση μου με το Ε.Ε.Ι. και συμμόρφωση με έννομες υπορεώσεις του Ε.Ε.Ι.) είτε λόγω συγκατάθεσής μου για μελλοντική επικοινωνία (βλ. κατωτέρω).

Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών: Αναφορικά με προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών που δηλώνω με την παρούσα (Εθνικότητα παιδιού) και άλλα ειδικά δεδομένα (πχ. δεδομένα υγείας) που τυχόν μου ζητηθεί να δηλώσω ή προσκομίσω κατά την πορεία εξέτασης της Αίτησης Εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι, παρέχω τη συγκαταθεσή μου στο Ε.Ε.Ι. να προβεί στην επεξεργασία αυτών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης Εισαγωγής.

Συγκατάθεση για μελλοντική επικοινωνία: Σε περίπτωση μη εισαγωγής του παιδιού μου στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία κλήρωσης για εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο «Ιωάνης Μ. Καρράς» ή αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής, δίνω τη συγκατάθεσή μου, όπως το Ε.Ε.Ι. διατηρήσει τα στοιχεία που έχω δηλώσει με την παρούσα αίτηση, προκειμένου να με ενημερώσει για τη διαδικασία εισαγωγής σε μεγαλύτερες τάξεις των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. (πχ. Α΄ Δημοτικού – σε περίπτωση αίτησης εισαγωγής για το Προνήπιο, ή Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου ή ενδιάμεσες τάξεις).

Ενημέρωση για διαδικασία εισαγωγής και επικοινωνία από το Ε.Ε.Ι.: Το Ε.Ε.Ι. θα σας ενημερώσει για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο αιτών/αιτούσα με την παρούσα αίτηση. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., οι γονείς πρέπει να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο Ε.Ε.Ι., ένα έτος προ της εισαγωγής του παιδιού στο Σχολείο, στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς». Με την υποβολή της παρούσας θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αντίγραφο της αίτησης εισαγωγής στα σχολεία του ΕΕΙ.

 

Ενημέρωση για εγγραφή μαθητή στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.: Με την υποβολή της παρούσας δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι η υποβολή της αρχικής αίτησης εισαγωγής, ή της δήλωσης συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής σε επόμενο στάδιο, δεν σημαίνει την αυτόματη εισαγωγή του/της μαθητή/μαθήτριας, καθώς, ακολουθούν, ως έχω ενημερωθεί, διαδικασίες αξιολόγησης του/της υποψήφιου/υποψήφιας μαθητή /μαθήτριας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σχολείου. Επίσης δυνάμει του ν.4800/2021 προκειμένου για την εγγραφή μαθητή στο σχολείο, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων, άνευ της οποίας δεν καθίσταται εφικτή η εγγραφή.